Lei 26/2009, de 23 de decembro, de Presupuestos Xerais do Estado para o ano 2010

Xov, 24/12/2009 - 08:00

Lei 26/2009, de 23 de decembro, de Presupuestos Xerais do Estado para o ano 2010 (véxase o Título IV, Disposición transitoria 10)

(Publicación no BOE do 25 de decembro de 2009)