Parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade (curso 2014/2015)

Xúntase a Orde do 12 de maio de 2014 pola que nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade de bacharelato e técnico superior, para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia no curso 2014/15.