Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da Consellería

Mér, 04/04/2012 - 08:35

Xúntase a Orde do 23 de  marzo de 2012 po la que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos copos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio,  para cubrir  postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

  • O prazo para a presentación de instancias será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente Orde no Diario Oficial de Galicia