O Goberno galego recoñece o traballo de 45 centros de FP cos premios a proxectos de innovación

O obxectivo destes galardóns é potenciar as iniciativas innovadoras no ámbito da FP, o traballo colaborativo e a transferencia de coñecemento entre centros educativos, empresas e outras entidades

A esta convocatoria, dotada con 840.000€, presentáronse un cento de proxectos, superando a participación de anos anteriores

Valorouse o potencial dos proxectos presentados para ser continuados desde o Centro Galego de Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros

Ven, 26/05/2023 - 12:37
fp

A Xunta de Galicia acaba de resolver os Premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional, cos que se recoñece o traballo de 45 centros, entre coordinadores e colaboradores. A relación de iniciativas galardoadas pode consultarse no Portal Educativo.

O obxectivo destes galardóns, que teñen unha dotación económica total de 840.000€, é potenciar as iniciativas innovadoras no ámbito da FP, o traballo colaborativo e a transferencia de coñecemento entre centros educativos, empresas e outras entidades, procurando a calidade e a excelencia na Formación Profesional e o fomento do emprendemento.

A esta convocatoria presentáronse un cento de proxectos, superando a participación de anos anteriores, con 49 centros coordinadores, 64 centros participantes, 167 entidades colaboradoras e máis de 250 docentes implicados. O maior aumento de propostas produciuse na modalidade B, correspondente a proxectos de innovación didáctica cun total de 55 proxectos presentados, fronte os 45 de innovación tecnolóxica ou científica.

Nesta convocatoria valorouse o potencial dos proxectos presentados para ser continuados desde o Centro Galego de Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros para dar lugar a iniciativas de emprendemento no seu viveiro industrial, como promotor da innovación aplicada na FP galega.

Innovación tecnolóxica ou científica

Do total dos premios, 17 son para proxectos da modalidade A, que teñen como obxectivo a xeración de innovación tecnolóxica ou científica, que redunden na mellora de procesos de produción ou de prestación de servizos. As iniciativas debían estar orientadas a impulsar a transferencia tecnolóxica entre os centros educativos e a contorna produtiva, así como ter unha incidencia significativa na futura inserción laboral do alumnado e na súa empregabilidade, favorecendo a aparición de oportunidades laborais e iniciativas empresariais.

Nesta modalidade resultaron premiados os seguintes proxectos:

Provincia

Concello

Centro coordinador

Proxecto

A Coruña

A Coruña

CIFP Someso

Adestrador de procedemento cirúrxico con aditiva

A Coruña

Carballo

IES Monte Neme

REDICIR rede de dixitalización na economía circular. Aplicacións no sector primario

A Coruña

Culleredo

CIFP Universidade Laboral

Simulador de subestación de intemperie de alta tensión

A Coruña

Ferrol

CIFP Ferrolterra

ECOGREL

A Coruña

Pontedeume

CIFP Fraga do Eume

Bean to bar. Os nosos bombóns

A Coruña

Santiago de Compostela

CIFP Politécnico de Santiago

Da presa á mesa: Prototipo de planta potabilizadora móbil

A Coruña

Santiago de Compostela

CIFP Compostela

Soporte basculante para o servizo de viños en botellas de grande formato

Lugo

Lugo

CIFP As Mercedes

Design Thinking, o deseño como ferramenta de transformación. Tecnoloxías Fab Lab en contornas colaborativas.

Lugo

Lugo

CIFP Politécnico de Lugo

Sistema de movemento e posicionamento por levitación magnética

Lugo

Viveiro

IES María Sarmiento

Coches iónicos made in Galicia

Ourense

Ourense

CIFP Portovello

Uso de tecnoloxías de realidade virtual e aumentada en aplicacións de selección de persoal

Ourense

Ourense

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Valoración e atención do paciente: aplicación de protocolos de actuación mediante realidade virtual 3D

Ourense

Vilamarín

IES de Vilamarín

Experiencia gastronómica multisensorial

Pontevedra

Marín

IES Chan do Monte

A lámpada de IAladina

Pontevedra

Ponteareas

CIFP A Granxa

Elaboración de licores de expedición de escumosos a base de viños doces de castes autóctonas e destilados galegos

Pontevedra

Pontevedra

CIFP Carlos Oroza

OrozaLab-Produtos culinarios liofilizados 6ªGama

Pontevedra

Vigo

CIFP Valentín Paz Andrade

Smarthome con autoconsumo eléctrico e térmico mediante hidróxeno verde

Innovación didáctica

No caso dos proxectos de innovación didáctica, outórganse 19 galardóns. Nesta modalidade as iniciativas debían ter como obxectivo a creación de materiais ou recursos didácticos que supoñan unha clara innovación nalgunha das familias profesionais.

Neste sentido, pedíase que estivesen orientados á introdución e á aprendizaxe de novos contidos, tecnoloxías avanzadas e instrumental ou maquinaria na aula ou no taller, potenciando o deseño de materiais didácticos, deseño de prototipos ou simuladores, laboratorios para prácticas ou maquetas, aplicacións informáticas, etc. Ademais, eses materiais debían ser doadamente trasladables a outros centros educativos onde se impartan as ensinanzas para as que foron deseñados.

A relación de iniciativas galardoadas é a seguinte:

Provincia

Concello

Centro coordinador

Proxecto

A Coruña

A Coruña

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Análise teórico-práctica da calidade do aire na cidade de A Coruña a través da biomonitorización

A Coruña

A Coruña

CIFP Paseo das Pontes

Avanzando por unha industria téxtil máis sostible. Coiro de pel de peixe curtido de forma natural

A Coruña

A Coruña

CIFP Imaxe e Son

E agora que? Podcast ponte entre o espazo educativo e o mundo profesional. Aplicacións didácticas

A Coruña

Betanzos

IES As Mariñas

Maqueta didáctica funcional de vehículo eléctrico Renault Zoe, xestión de avarías bluetooth e realidade aumentada

A Coruña

Cedeira

IES Punta Candieira

REAMCO1: Realidade aumentada en comunicación e sociedade nos ciclos de Grao Básico

A Coruña

Fene

IES de Fene

Desenvolvemento de postos de soldadura tradicional e simulada con posicionadores adaptables

A Coruña

Ferrol

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Xogo competitivo de elaboración, ataque e monitorización de aplicacións vulnerables para a aprendizaxe do desenvolvemento seguro

A Coruña

Ferrol

CIFP Ferrolterra

Estudo, deseño e transformación dunha moto de combustión a moto eléctrica

A Coruña

Ferrol

CIFP Leixa

Recuperación, mantemento e almacenamento mediante criofilización, dun cultivo celular de Sacharomyces sp. empregada na elaboración dunha cervexa artesanal

A Coruña

Santiago de Compostela

IES San Clemente

Repositorio de escenarios prácticos para despregue de infraestruturas en virtualización, contedores, cloud computing e exercicios de Red Team e Blue Team

A Coruña

Santiago de Compostela

CIFP Politécnico de Santiago

FreeFenestra

Lugo

Lugo

CIFP Politécnico de Lugo

Virtual Commissioning: do xemelgo dixital a posta en marcha virtual

Lugo

Lugo

CEE Santa María

Creando un patio para todos

Lugo

Ribadeo

CIFP Porta da Auga

Construción dunha maqueta sobre o sistema de freado ABS

Lugo

Vilalba

IES Lois Peña Novo

Maqueta Pila de combustible de hidróxeno

Ourense

Ourense

CIFP A Farixa

Aula tecnolóxica de enerxías renovables en contedor marítimo acondicionado

Ourense

Ourense

IES O Ribeiro

Nova olivicultura galega: AOVE galego de calidade

Pontevedra

Pontevedra

IES Montecelo

Ensaio de determinación da agudeza visual na discriminación das cores e problemas na percepción das cores

Pontevedra

Vigo

IES Ricardo Mella

MeteoLoRa