O modelo de acreditación de competencias dixitais que a Xunta implanta de xeito pioneiro no ensino chegará a 140.000 persoas na primeira fase

Román Rodríguez salienta que o procedemento incidirá na mellora do acceso ao mercado laboral e reforzará a capacitación no uso das novas tecnoloxías.

A iniciativa responde “ao deber da Administración de proporcionar as ferramentas necesarias para a adaptación a unha sociedade máis global, competitiva e tecnolóxica”.

Segundo explicou, o alumnado poderá acreditar de oficio un nivel mínimo ao rematar os seus estudos ou presentarse a probas para demostrar un coñecemento superior.

Inclúe cinco eixos: Información e datos, Comunicación e colaboración, Creación de contido dixital, Seguridade e privacidade e Contorna dixital e solución de problemas.

Terán catro niveis (iniciación, intermedio, avanzado e especializado) e 21 competencias acreditadas.

Os docentes, que contarán con formación personalizada, verán mellorada a súa formación e aproveitarán mellor o potencial destas tecnoloxías nas aulas.

Tamén se establece unha vía específica para persoas adultas, con especial atención á fenda de xénero, a colectivos vulnerables e ás zonas rurais.

Mér, 01/02/2023 - 14:19
xornada sobre dixitalización

Arredor dun total de 140.000 persoas, entre alumnado, profesorado e persoas adultas, vanse beneficiar da primeira fase do sistema de acreditación de competencias dixitais no eido educativo que a Xunta de Galicia vai implantar de xeito pioneiro en toda España, no marco da Estratexia de Educación Dixital 2030, o documento de accións coordinadas para a transformación tecnolóxica do ensino e o perfeccionamento das competencias necesarias na sociedade actual.

Con motivo da xornada Avanzando na dixitalización do sistema educativo, que reúne en Santiago a preto dun milleiro de persoas integrantes dos equipos directivos de colexios e institutos, o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, presentou as liñas básicas desta iniciativa que cualificou de “pioneira, ambiciosa e necesaria no momento actual marcado pola constante transformación” e que responde “ao deber que temos como Administración de proporcionar as ferramentas necesarias para favorecer a adaptación a unha sociedade cada vez máis global, competitiva e tecnolóxica”.

Segundo explicou Román Rodríguez, o procedemento permitirá acreditar o grao de adquisición de competencias no eido tecnolóxico, mellorar o acceso ao mercado laboral e reforzar este tipo de competencias e a capacitación no uso das novas tecnoloxías.

Na súa primeira fase de desenvolvemento entre este curso e o vindeiro 2023-24, estímase que este procedemento específico de certificación no ensino chegará a uns 140.000 galegos: 100.000 estudantes, 31.000 docentes e 7.000 persoas adultas.

A competencia dixital é a combinación de coñecementos, habilidades e aptitudes para o uso seguro, crítico e responsable das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe, o traballo, o lecer, a participación na sociedade e a interacción con ditas tecnoloxías. Estrutúrase en cinco grandes áreas (Información e datos, Comunicación e colaboración, Creación de contido dixital, Seguridade e privacidade e Contorna dixital e solución de problemas).

Acreditación de alumnado

No caso do alumnado, esta competencia, que será esixible no mercado laboral, seguirá un patrón similar ao que se utiliza actualmente na certificación de idiomas. En total, a acreditación está integrada por 21 competencias que se poderán certificar en catro niveis diferentes: iniciación, intermedio, avanzado e especializado.

O procedemento de acreditación para o alumnado farase por unha dobre vía. Por un lado, a validación de oficio no momento en que remate os seus estudos ou ben a través da superación dunha proba específica de acreditación dos diferentes niveis establecidos.

Pola vía de oficio, emitiranse as primeiras certificacións en competencias dixitais para o alumnado que titule en ESO e FP Básica (certificado de iniciación), FP de grado medio, superior e másteres, así como ensinanzas artísticas (certificado de nivel intermedio e de avanzado).

En canto ás probas específicas, que permitirán acreditar unha competencia de maior nivel que a correspondente ao nivel de estudos, a Consellería vai desenvolver este ano a orde que regule este recoñecemento, así como un pilotaxe das mesmas cunha mostra estudantes. E partir do vindeiro curso 2023-24, as probas poderanse extrapolar a todo o alumnado de todos os niveis educativos e a extensión das validacións a outros niveis.

Estas certificacións, na medida en que son a proba do grao de adquisición de competencias no eido tecnolóxico, contribuirán a mellorar o acceso ao mercado laboral dos estudantes das citadas ensinanzas que se estima titularán nestes dous cursos.

Acreditación do profesorado

No que atinxe ao profesorado, o obxectivo é intensificar a formación e acreditación en competencias dixitais. Deste xeito, búscase mellorar a capacitación dos docentes para que poidan aproveitar o potencial das tecnoloxías na mellora do sistema educativo. Con este proceso, deseñaranse os itinerarios formativos necesarios, adaptados segundo os niveis e a situación persoal, para ir acadando os distintos niveis de desenvolvemento.

Para ilo establécense cinco vías de acreditación: formación do profesorado e do recoñecemento de roles e funcións para os niveis avanzados, recoñecemento de títulos universitarios, proba acreditativa (da que o Ministerio se comprometeu a proporcionar unha ferramenta), observación do desenvolvemento profesional e aplicación de rúbricas e presentación e avaliación de evidencias e méritos mediante convocatorias ah hoc.

Educación de Adultos

Finalmente, no que atinxe á acreditación de competencias dixitais para adultos, trabállase na creación da Rede Galega de Educación Dixital nas ensinanzas de Adultos, coa incorporación de medio centenar de centros. Así mesmo, levarase a cabo formación específica nas ensinanzas orientadas a maiores de 55 anos con baixo nivel de cualificación, atendendo especialmente á fenda de xénero, a poboación vulnerable e as zonas rurais.

Acadar a cidadanía dixital plena

A acreditación de competencias dixitais é unha das accións de impacto definidas na Estratexia Educación Dixital 2030, enfocadas a unha maior presenza da educación dixital nas aulas co fin de acadar a cidadanía dixital plena (convivencia dixital pacífica, alfabetización informacional e loita contra a desinformación, pensamento crítico...), a fomentar contextos híbridos de ensino-aprendizaxe (que mesturan o dixital e o presencial), atallar a fenda dixital (fenda de xénero, socioeconómica...), e abordar o reto demográfico, de consolidación da poboación en contornos rurais e de sustentabilidade.

No marco desta Estratexia, dotada cun investimento inicial de 120M€ para os tres primeiros anos de implantación, inclúense outras accións como como a dotación de polos creativos, aulas dixitalizadas, o Plan Dixital de centro, a integración da Intelixencia Artificial, a dotación de equipamento específico, a formación do profesorado e das familias, premios e proxectos, sistemas de xestión de datos, auditorías de accesibilidade desenvolvemento de contidos dixitais e loita contra a desinformación, entre outros.