Título node Learning object

Especialista do EOE en discapacidades sensoriais
Lun, 19/12/2011 - 13:04
Discapacidades sensoriais - EOE

A especialidade de discapacidades sensoriais do EOE abrangue tanto a discapacidade auditiva como a discapacidade visual, polo tanto, inclúese a presentación de ámbalas dúas.

O obxectivo básico e prioritario que nos propoñemos e o de colaborar coa comunidade educativa dende unha perspectiva multidisciplinar e interinstitucional co fin de favorecer a inclusión do alumnado con discapacidade sensorial a nivel socioeducativo e polo tanto de xeito integral. E neste senso, colaborar nunha resposta educativa de calidade potenciando non soamente a vista e o oído, segundo proceda, senón tamén os demais sentidos (tacto, olfacto, gusto) que contribúen igualmente a totalidade do ser humano.