A Xunta presenta o Plan de ensino virtual ante a Covid-19 como folla de ruta para blindar a calidade da Educación en Galicia

O conselleiro de Educación explicou hoxe que o obxectivo é adiantarse e estar preparados para actuar de inmediato nunha hipotética situación deste tipo

Créanse ‘horarios espello’ para un seguimento das materias similar ao presencial cunha organización estable que garante a interacción profesor-alumno

Recolle as accións previas que os centros escolares deben ter completadas con planificación, así como o protocolo a seguir no momento dun peche

Incorpora pautas para a avaliación e o control de asistencia

O plan está acompañado de formación para o profesorado no ámbito das novas tecnoloxías

“ A crise sanitaria non pode interromper o dereito da nosa mocidade a recibir un ensino de calidade, dando ademais certezas ás familias para saber con antelación a folla de ruta prevista”, salientou o conselleiro

Lun, 02/11/2020 - 12:33

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presentou hoxe en rolda de prensa o Plan de ensino virtual ante a covid-19, unha folla de ruta para blindar os valores que sistema educativo galego, como son a calidade e a equidade. O plan recolle un conxunto de actuacións elaboradas en base a criterios pedagóxicos, didácticos e metodolóxicos que permitirá continuar coa formación do alumnado nos casos nos que sexa preciso pasar ao escenario de educación non presencial por hipotéticos confinamentos. O obxectivo é que esta circunstancia ”incida o mínimo posible no normal desenvolvemento da actividade lectiva”, afirmou.

A este respecto, o responsable do departamento educativo da Xunta explicou que como Administración, a Xunta de Galicia “ten un mandato claro: que esta crise sanitaria non interrompa nin interfira no dereito do alumnado a recibir un ensino de calidade e equidade”, polo que a finalidade desta iniciativa é dar unha resposta áxil e axeitada no caso de peches ou corentenas de aulas, garantindo que unha situación deste tipo non afecte á calidade e equidade do ensino.

“Ante un escenario de pandemia que pode prolongarse no tempo, as familias deben saber que, no caso de que os seus fillos deban quedar na casa nalgún momento por confinamentos de maior ou menos duración, van contar cun plan de ensino virtual, completo, con horarios definidos, clases e tarefas organizadas, que se suma ás medidas xa en marcha”, expuxo o conselleiro de Educación. Como sinalou, trátase de estar preparados “para o caso hipotético non desexable de confinamento, que agardemos non sexa preciso, aínda que de selo hai que telo previsto”.

Tal e como explicou Román Rodríguez, deséñase un sistema regrado e estable de docencia virtual que ofreza ao alumnado unhas rutinas similares ás do ensino presencial, coa realización de tarefas e a avaliación do progreso do estudante, ao tempo que se mantén a interacción entre alumno e profesor. Estas pautas aplicaranse de terceiro de Primaria en diante. Nos niveis anteriores poderán empregarse opcionalmente as aulas virtuais, se ben debido á súa idade os expertos recomendan centrar o ensino noutras actividades como tarefas ou deberes, explicou o conselleiro.

O Plan de ensino virtual ante a covid-19 estrutúrase arredor de cinco liñas de actuación: o funcionamento en horario espello (similar ao do ensino presencial empregando ferramentas de comunicación e aulas virtuais), as instrucións no caso de peche ou confinamento, a distribución de medios informáticos en función das necesidades para o seguimento da actividade lectiva, a avaliación e control do alumnado e a realización de accións formativas para o ensino a distancia.

Carga lectiva e tempos de descanso

Para desenvolver o horario espello cada centro elaborará un horario para a docencia a distancia similar ao do ensino presencial. Deste xeito, no caso de ter que pasar ao escenario de ensino virtual, poderíase seguir un esquema de seguimento das materias moi similar ao das clases presenciais.

Esta programación respectará a carga lectiva de cada materia e distribuirase de tal forma que un mínimo do 60% se centre na docencia virtual e o 40% se destine á realización de tarefas e actividades por parte do alumnado. Así mesmo, respectaranse os tempos de descanso dos estudantes.

Os centros deberán elaborar nos vindeiros días este horario, que será remitido á Inspección Educativa para a súa supervisión e autorización definitiva e posterior posta a disposición do alumnado e familias.

Comunicación coas familias

O plan establece o protocolo a seguir no caso de que se decrete o peche ou confinamento do alumnado, segundo o cal o mesmo día do peche a dirección deberá enviar unha comunicación a través de aplicación abalarMóbil e publicar unha nova na web do centro.

Así mesmo, habilitaranse de inmediato na aula virtual do centro os recursos e actividades iniciais e trasladarase orientación ás familias. A partir dese momento, o alumnado e profesorado conectarase á aula virtual e á plataforma de videoconferencias para seguir as clases segundo o estipulado no horario espello.

Titorías e relación de actividades

A Xunta de Galicia defende a cultura do esforzo como parte fundamental do éxito do sistema educativo e dos seus resultados en informes como o PISA. Por iso o Plan de ensino virtual ante a covid-19 contempla un sistema de avaliación do traballo realizado, que incluirá unha sesión de titoría para os alumnos e para as familias. Do mesmo xeito, atenderase especialmente ao alumnado con necesidades educativas especiais, dotándoo dos medios e recursos organizativos e didácticos necesarios.

Así mesmo, a través da xefatura de estudos, requirirá ao final de cada semana unha relación das actividades realizadas polo profesorado no horario establecido.

Por outra banda, a modalidade de ensino virtual garantirá tamén o control de asistencia dos alumnos, a través da supervisión de asistencia por parte do profesorado polas canles habituais.

Formación e información

A situación de ensino completamente virtual, inédita ata o momento, esixe a formación e información da comunidade educativa. Neste sentido, o Plan presentado hoxe contempla a realización de accións de información e formación nesta materia por parte da dirección do centro. A maiores, pódese consultar co asesor Abalar de cada centro ou do Centro de Formación e Recursos.

O conselleiro explicou que nos últimos meses se puxeron en marcha accións de formación dirixidas ao profesorado sobre novas tecnoloxías e ensino mixto. As actividades continúan, con 900 cursos para o profesorado neste eido en marcha neste momento. Entre o último trimestre do curso pasado e o que vai deste formáronse 26.000 profesores.

Cobertura inmediata

O plan recolle, así mesmo, pautas para o reparto dos dispositivos electrónicos que a Xunta de Galicia pon a disposición do alumnado máis vulnerable. Unha vez atendidas as necesidades iniciais, as direccións dos centros trasladarán con carácter de urxencia á Inspección Educativa as necesidades de equipos, indicando a prioridade de cada unha delas. A Inspección trasladará á Amtega estas necesidades para a súa cobertura inmediata. Os dispositivos serán entregados no centro educativo, que os repartirá ás familias coa maior celeridade.