Educación convoca as prazas para catedráticos da oferta pública de emprego docente de 2020

O resto das prazas xa foron convocadas
Lun, 22/06/2020 - 11:16

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a Orde pola que se convoca o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Estas 1.300 prazas enmárcanse na oferta pública de emprego (OPE) da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de 2020. Cómpre lembrar que o resto das prazas da OPE (mestres, profesores de secundaria, etc ) xa foron convocadas.

O prazo de inscrición abrangue dende o 23 de xuño de 2020 ata o 14 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos O requisitos son ser funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ou do corpo de profesores de artes plásticas e deseño; ter unha antigüidade de 8 anos como persoal funcionario dun dos corpos citados; e posuír o título de Doutoramento,  Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura ou título de Grao correspondente, ou titulación equivalente para os efectos de docencia no correspondente corpo e especialidade.

En cátedras ofértanse un total de 40 especialidades para o acceso ao corpo de catedráticos de Ensino Secundario, de 7 especialidades no corpo de catedráticos de Escolas Oficiais de Idiomas e de 13 do de Artes Plásticas e Deseño.

Por corpos e especialidades, o número de prazas distribúese do seguinte xeito:

Catedráticos de Ensino Secundario: 1.232 prazas

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso xeral

Total

001

Filosofía

3

36

39

002

Grego

---

5

5

003

Latín

1

9

10

004

Lingua Castelá e Literatura

8

103

111

005

Xeografía e Historia

7

90

97

006

Matemáticas

9

123

132

007

Física e Química

4

60

64

008

Bioloxía e Xeoloxía

4

53

57

009

Debuxo

3

38

41

010

Francés

4

48

52

011

Inglés

6

87

93

012

Alemán

--

2

2

016

Música

3

42

45

017

Educación Física

4

61

65

018

Orientación Educativa

3

36

39

019

Tecnoloxía

5

67

72

053

Lingua Galega e Literatura

6

85

91

061

Economía

2

21

23

101

Administración de Empresas

2

22

24

102

Análise e Química Industrial

---

4

4

103

Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal

----

4

4

104

Construcións Civís e Edificación

----

3

3

105

Formación e Orientación Laboral

3

33

36

106

Hostalaría e Turismo

1

7

8

107

Informática

2

20

22

108

Intervención Sociocomunitaria

1

9

10

109

Navegacións e Instalacións Mariñas

---

1

1

110

Organización e Xestión Comercial

1

9

10

111

Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos

1

9

10

112

Organización e Proxectos de Fabricación Mecánica

1

10

11

113

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos

---

5

5

115

Procesos de Produción Agraria

---

4

4

116

Procesos na Industria Alimentaria

---

3

3

117

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos

---

6

6

118

Procesos Sanitarios

---

6

6

119

Procesos e Medios de Comunicación

---

3

3

122

Procesos e Produtos en Artes Gráficas

---

1

1

123

Procesos e Produtos en Madeira e Moble

---

3

3

124

Sistemas Electrónicos

1

9

10

125

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

1

9

10

TOTAL

86

1.146

1.232

 

Catedráticos de Escolas Oficias de Idiomas: 50 prazas

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso xeral

Total

001

Alemán

1

6

7

006

Español

---

1

1

008

Francés

1

6

7

009

Galego

---

2

2

011

Inglés

2

24

26

012

Italiano

---

4

4

015

Portugués

---

3

3

TOTAL

4

46

50

 

Catedráticos de Artes Plásticas e Deseño: 18 prazas

Código/especialidade

Acceso reserva persoas con discapacidade

Acceso
xeral

Total

502

Conservación e Restauración de Materiais Arqueolóxicos

---

1

1

503

Conservación e Restauración de Obras Escultóricas

---

1

1

504

Conservación e Restauración de Obras Pictóricas

---

1

1

507

Debuxo Artístico e Cor

1

1

2

508

Debuxo Técnico

----

1

1

509

Deseño de Interiores

----

2

2

511

Deseño de Produto

----

1

1

512

Deseño Gráfico

----

2

2

515

Fotografía

----

2

2

516

Historia da Arte

----

1

1

521

Medios Audiovisuais

----

1

1

522

Medios Informáticos

----

1

1

525

Volume

----

2

2

TOTAL

1

17

18