Nodo Legislation

Resolución do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens....
Mér, 17/06/2020 - 10:20