Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Regulación das situacións persoais especiais por motivos de saúde da adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal dos corpos docentes e do persoal laboral docente

Lun, 09/03/2020 - 09:32

Orde do 28 de febreiro de 2020 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación en centros dependentes desta consellería en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde (código de procedemento ED010B).

  • O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución do concurso xeral de traslados no Diario Oficial de Galicia.