Análise das alegacións presentadas ao proxecto de Orde das titulacións para a incorporación ás listas de interinidades dos corpos de Mestres, PES, PTs de FP, EOIs que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Mar, 26/11/2019 - 16:19

Informe de análise das alegacións presentadas ao proxecto de Orde pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos corpos de Mestres, de Profesores de Ensinanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.