Preto de 147.500 estudantes de ESO, bacharelato e de ensinanzas de réxime especial comezarán o curso 2018/19 o vindeiro luns

A matriculación increméntase tan só nun 0,2 %, á espera dos datos definitivos
A estes datos aínda habería que sumar o alumnado da FP, ensinanzas nas que a matrícula aínda non se pechou
Ven, 14/09/2018 - 12:14

Un total de 147.439 estudantes comezarán o vindeiro luns, 17 de setembro, as clases na educación secundaria obrigatoria (ESO), bacharelato, e ensinanzas de réxime especial (ensinanzas para adultos, artísticas e deportivas), segundo os datos provisionais recompilados polos servizos estatísticos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Cómpre lembrar que as cifras de matriculación non serán definitivas ata dentro dunhas semanas, dado que aínda nos últimos días se realizaron exames de recuperación en secundaria. De feito, neste total tampouco se contempla o alumnado de FP, ensinanzas nas que aínda é posible matricularse.

ESO

Segundo as estimacións e datos provisionais da Xunta de Galicia, 92.285 alumnos e alumnas comezarán o curso en ESO, o que supón un 1,2 % máis ca no curso 2017/18.

Por tipo de centros e por provincias queda do seguinte modo:

 

Centros públicos

Centros privados concertados

Centros privados non concertados

A Coruña

27.634 alumnos

9726 alumnos

989 alumnos

Lugo

6972 alumnos

1968 alumnos

261 alumnos

Ourense

5470 alumnos

3056 alumnos

220 alumnos

Pontevedra

24.370 alumnos

10.678 alumnos

941 alumnos

Total

64.446 alumnos

25.428 alumnos

2411 alumnos

Nesta etapa educativa o alumnado non nacionalizado español diminuíu un 8,7 % respecto do curso anterior:

 

    2017/18

   2018/19

A Coruña

1109 alumnos

975 alumnos

Lugo

497 alumnos

525 alumnos

Ourense

364 alumnos

333 alumnos

Pontevedra

1026 alumnos

900 alumnos

Total

2996 alumnos

2733 alumnos

Bacharelato ordinario

Por outra banda os mesmos datos provisionais que manexa a Consellería, indican que 30.494 alumnos e alumnas comezarán o luns as clases de bacharelato ordinario en Galicia, o que supón un 0,9 % menos ca no curso 2017/18.

 

Centros públicos

Centros privados non concertados

A Coruña

10.433 alumnos

2615 alumnos

Lugo

2817 alumnos

291 alumnos

Ourense

2256 alumnos

561 alumnos

Pontevedra

9643 alumnos

1878 alumnos

Total

25.149 alumnos

5345 alumnos

No caso do bacharelato ordinario o número de alumnos e alumnas sen nacionalidade española a diferenza respecto do ano paso é dun 2,8 % estudantes máis:

 

2017/18

2018/19

A Coruña

238 alumnos

255 alumnos

Lugo

92 alumnos

94 alumnos

Ourense

74 alumnos

48 alumnos

Pontevedra

201 alumnos

225 alumnos

Total

605 alumnos

622 alumnos

Ensinanzas de réxime especial

No que atinxe ás ensinanzas de réxime especial, en concreto no referido ás básicas, de secundaria e bacharelato para adultos e ao bacharelato semipresencial ou a distancia, segundo os datos provisionais o descenso do alumnado, ata os 12.877 estudantes, é do 6,7 % respecto do curso 2017/18.

A distribución por provincias e ensinanzas no 2018/19 é a seguinte:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Ensinanzas básicas nivel I

204 alumnos

225 alumnos

33 alumnos

226 alumnos

 688 alumnos

Ensinanzas básicas nivel II

254 alumnos

49 alumnos

45 alumnos

196 alumnos

544 alumnos

Ed. Secundaria adultos niveis I e II

1928 alumnos

516 alumnos

568 alumnos

2018 alumnos

5030 alumnos

Bacharelato presencial

603 alumnos

69 alumnos

133 alumnos

457 alumnos

1262 alumnos

Bacharelato semipresencial/distancia

1690 alumnos

419 alumnos

264 alumnos

651 alumnos

 3024 alumnos

Ensinanzas non regradas

313 alumnos

385 alumnos

531 alumnos

1100 alumnos

2329 alumnos

Pola súa banda, o número total de estudantes nas ensinanzas artísticas e deportivas acada este curso os 11.783, un 3% máis ca no curso anterior. En concreto, nas ensinanzas regradas de música, segundo as estimacións da Consellería, o número de alumnos será de 8840, un 2,1 % máis ca no ano académico 2017/18:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Total

Conservatorios de música e Centros autorizados de música

3594 alumnos

1201 alumnos

1021 alumnos

 3024 alumnos

8840 alumnos

No caso das ensinanzas regradas de danza o número de matriculados é de 351, un 4,6 % menos ca no curso 2017/18; mentres que nas de arte dramática haberá 164 alumnas e alumnos, un 3% máis ca no ano académico anterior.

Así mesmo o alumnado matriculado en ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño medra un 5,9 % ata chegar aos 730 estudantes. Por outra banda, nos estudos superiores de deseño haberá 760 matriculados, un 5,1% máis ca no curso anterior; mentres que nos estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais haberá 82 alumnos, 1 máis ca no 2017/18. No caso das ensinanzas deportivas o incremento de alumnado é do 13%, acadando os 856 alumnos.

Formación Profesional

No caso da Formación Profesional –non incluída nos devanditos 147.439 estudantes- a Consellería está aínda a pechar os datos de matriculación, que serán difundidos en datas próximas. Aínda así, a previsión inicial realizada polo departamento educativo da Xunta de Galicia é que –contando tanto os ciclos formativos en réxime ordinario e modular como a FP a distancia, a FP Dual e a nova FP Básica- o número de alumnas e alumnos sexa de preto de 51.000.

Centros escolares

Os centros (públicos, concertados e privados) que imparten as devanditas ensinanzas quedan distribuídos do seguinte xeito:

 

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Galicia

Educa. Primaria e Secundaria (1)

54

26

21

65

166

C. de ESO

18

2

2

16

38

C. de ESO e ensinanzas postobrigatorias

82

35

25

71

213

C. de ensinanzas postobrigatorias

46

12

12

31

101

C. de primaria, ESO e  ensinanzas postobrigatorias (1)

32

3

7

26

68

C. de adultos (2)

 

1

1

2

4

TOTAIS

232

79

68

211

590

  1. Inclúense os centros que imparten tamén o segundo ciclo de educación infantil.
  2. Inclúense nesta categoría os centros que imparten exclusivamente ensinanzas de adultos