Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso aos corpos docentes (actualizada)

Xov, 07/06/2018 - 10:57

Para darlle cumprimento ao disposto na base novena da Orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia,

Publícase:

Relación de persoas aspirantes do corpo de Mestres que deberán realizar a proba do coñecemento do galego o día 8 de xuño de 2018, ás 18:00 h., no IES As Fontiñas (rúa Estocolmo, núm. 5 en Santiago de Compostela) ante o Tribunal núm. 1 publicado no portal educativo.

Relación de persoas aspirantes do corpo de profesores de ensino secundario e de profesores técnicos de formación profesional, que deberán realizar a proba do coñecemento do galego o día 8 de xuño de 2018, ás 18:00 h., no IES As Fontiñas (rúa Estocolmo, núm. 5 en Santiago de Compostela), ante o Tribunal núm. 2 publicado no portal educativo."
 

PDF icon Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG)

PDF icon Corrección de erros á Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG)

PDF icon Corrección de erros á Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG)

PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)​

PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)

PDF icon Resolución provisional

PDF icon Listaxe provisional de admitidos primaria

PDF icon Listaxe provisional de excluídos primaria

PDF icon Listaxe provisional de admitidos secundaria

PDF icon Listaxe provisional de excluídos secundaria

PDF icon Tribunais que xulgarán a proba de coñecemento do galego

PDF icon Resolución pola que se aproban as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas concurso-oposición

PDF icon Listaxe definitiva de admitidos primaria

PDF icon Listaxe definitiva de admitidos secundaria

PDF icon Corrección de erros. Resolución pola que se aproban as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas concurso-oposición

PDF icon Corrección de erros. Listaxe definitiva de admitidos de secundaria proba práctica

PDF icon Corrección de erros.Resolución pola que se aproban as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas concurso-oposición-2

PDF icon Listaxe definitiva de excluidos primaria

PDF icon Listaxe definitiva de excluídos secundaria

PDF icon Resolución do 28 de maio de 2018: Composición dos tribunais (DOG)

PDF icon Listaxe de persoas opositoras non exentas do exame de galego - Primaria (actualizada)

PDF icon Listaxe de persoas opositoras non exentas do exame de galego - Secundaria (actualizada)

PDF icon Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba

PDF icon Corrección de erros: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba

PDF icon Corrección de erros (DOG)

PDF icon Resolución distribución aspirantes por tribunais 2018

PDF icon Distribución aspirantes por tribunais 2018 primaria

PDF icon Distribución aspirantes por tribunais 2018 secundaria

PDF icon Restricións ao tráfico en Pontevedra o 23/06/2018

PDF icon Orde do 31 de xullo de 2018: Relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición (DOG)

PDF icon Orde do 2 de agosto de 2018: Nomear funcionarios/as en prácticas as persoas que superaron o ingreso ao corpo de mestres (DOG)

PDF icon Orde do 14 de setembro de 2018 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas (DOG)

PDF icon Orde do 25 de xuño de 2019: Declarar aptas na fase de prácticas as persoas opositoras (DOG)

PDF icon Orde do 1 de xullo de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2018 (DOG)

PDF icon Orde do 30 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2018 (DOG)