Relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

Mar, 05/06/2018 - 10:18

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

Oo prazo de reclamacións, que se formularán do xeito que establece o artigo 6.4 da Orde de convocatoria, será o comprendido entre o 06/06/2018 e o 12/06/2018, ambos incluídos