Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Modificación da adscrición temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario docente e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros desta consellería, en atención a conciliación familiar e laboral

Mar, 10/04/2018 - 08:50

Xúntase a Orde do 3 de abril de 2018 pola que se modifica a Orde do 23 de febreiro de 2018 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A) (Diario Oficial de Galicia número 48, do 8 de marzo).