O día 22 de marzo abre o prazo para inscribirse nas oposicións de educación

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria. O prazo estará aberto ata o vindeiro 13 de abril
Mér, 21/03/2018 - 10:25

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180321/AnuncioG0164-060318-0002_gl.html ) a orde do 14 de marzo de 2018 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o 22 de marzo e rematará o 13 de abril de 2018.

As persoas solicitantes deben rexistrarse obrigatoriamente na aplicación de oposicións, onde deberán crear unha instancia. É ademais obrigatorio que a solicitude e, se é o caso, a documentación, se presente electronicamente a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia dentro do prazo indicado na convocatoria. A información para realizar este procedemento pode consultarse tanto na propia convocatoria como no portal educativo da Consellería, no enlace https://www.edu.xunta.es/oposicions/ .

A Consellería convoca para o ano 2018 un total de 2.050 prazas en 30 especialidades, co fin de seguir avanzando na diminución da taxa de interinidade dos corpos docentes que, cun 13% é xa a máis baixa de todo o Estado.

A distribución de prazas por especialidade é a seguinte:

Ingreso

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

Lingua Castelá e Literatura

5

70

75

Xeografía e Historia

5

60

65

Matemáticas

11

142

153

Física e Química

5

83

88

Bioloxía e Xeoloxía

4

56

60

Inglés

4

46

50

Orientación Educativa

3

32

35

Tecnoloxía

5

60

65

Lingua Galega e Literatura

5

70

75

Intervención Sociocomunitaria

1

19

20

Organización e Xestión Comercial

2

23

25

Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticios

1

14

15

Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortorpotésicos

1

14

15

Procesos Sanitarios

2

20

22

Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

2

23

25

         

Corpo de profesores técnicos de formación profesional

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

Estética

1

19

20

Instalación e Mantemento de Equipos Térmicos e de Fluídos

1

19

20

Operacións e Equipos de Produción agraria

1

17

18

Procedementos de Diagnóstico Clínico e Ortoprotésico

1

15

16

Procedementos Sanitarios e Asistenciais

3

37

40

Procesos Comerciais

2

22

24

Servizos de Restauración

2

20

22

Corpo de mestres

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

Educación Infantil

8

102

110

Lingua Estranxeira: Inglés

4

46

50

Lingua Estranxeira: Francés

4

46

50

Educación Física

4

51

55

Música

2

33

35

Pedagoxía Terapéutica

5

70

75

Audición e Linguaxe

6

84

90

Educación Primaria

17

223

240

Acceso do Subgrupo A2 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de ensino secundario

Especialidade

A2-A1

Reserva persoas con discapacidade A2-A1

Total

Lingua Castelá e Literatura

23

2

25

Xeografía e Historia

20

2

22

Matemáticas

48

4

52

Física e Química

27

2

29

Bioloxía e Xeoloxía

20

1

21

Inglés

17

1

18

Orientación Educativa

11

1

12

Tecnoloxía

20

2

22

Lingua Galega e Literatura

21

2

23

Intervención Sociocomunitaria

6

 

6

Organización e Xestión Comercial

7

1

8

Organización e proxectos de sistemas enerxéticos

5

 

5

Procesos diagnósticos clínicos e produtos ortoprotésicos

5

 

5

Procesos Sanitarios

6

 

6

Sistemas electrotécnicos e automáticos

7

1

8

Acceso desde o Subgrupo A1 ao Subgrupo A1

Corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas

Especialidade

A1-A1

Reserva persoal con discapacidade A1-A1

Total

Inglés

28

2

30

 

A maiores, e dentro das 2.050 prazas, convocaranse prazas de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas:

 

Especialidade

Reserva persoas con discapacidade

Libre

Total

Acordeón

 

1

1

Canto

1

4

5

Clarinete

1

4

5

Composición

1

8

9

Contrabaixo

 

2

2

Fagot

 

1

1

Frauta traveseira

 

4

4

Etnomusicoloxía

 

1

1

Guitarra

1

4

5

Historia da música

 

4

4

Improvisación e acompañamento

1

5

6

Música de cámara

 

2

2

Musicoloxía

 

1

1

Óboe

 

2

2

Pedagoxía

 

2

2

Percusión

 

4

4

Piano

1

10

11

Repertorio con piano para instrumentos

1

9

10

Repertorio con piano para voz

 

4

4

Saxofón

 

3

3

Trombón

 

3

3

Trompa

 

2

2

Trompeta

 

4

4

Tuba

 

2

2

Viola

 

2

2

Violín

1

5

6

Violoncello

 

4

4