Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2018

Mar, 13/03/2018 - 09:11

Xúntase o Decreto 29/2018, do 22 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.