Orde do 23 de febreiro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

Xov, 08/03/2018 - 09:08

Xúntase a Orde do 23 de febreiro de 2018 pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.

  • O prazo para presentar solicitudes para tomar parte nesta convocatoria será de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia