Concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir a dirección do centro residencial docente de Ourense

Lun, 08/01/2018 - 08:40

Xúnatse a Orde do 20 de decembro de 2017 pola que se convoca concurso público de méritos entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir a dirección do centro residencial docente de Ourense.

  • O prazo para presentar de instancias para tomar parte nesta convocatoria será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.