Escolarización

Relación definitiva de aspirantes admitidos/as a cursar os estudos superiores de deseño nas escolas de arte e superiores de deseño públicas (EEASSD) para o curso 2017/2018
Ven, 07/07/2017 - 10:14

Xúntase a Relación definitiva de aspirantes admitidos/as a cursar os estudos superiores de deseño nas escolas de arte e superiores de deseño públicas (EEASSD) da comunidade autónoma de galicia . Ano académico 2017/2018.

  • Os/As aspirantes que acadaron praza deben formalizar a súa matrícula no prazo establecido para elo na Resolución do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG do 16 de xuño), do día 12 ao día 20 de xuño. De non facelo, agás causa de forza maior, debidamente xustificada e apreciada pola Dirección da EASD correspondente, o/a aspirante decaerá nese dereito e a súa praza seralle ofrecida ao/á aspirante con máis dereito da listaxe de espera.