Adxudicación provisional do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2017
Mar, 07/03/2017 - 09:01

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de Educación, convocado pola Orde do 27 de outubro de 2016.

Publicación das vacantes provisionais que serán obxecto de cobertura na resolución provisional do concurso de traslados para a súa publicación xunto coa resolución e a nota de prazos.

De acordo co establecido na base vixésimo novena, o persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional no prazo de dez días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia á súa participación no concurso.

As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderían obter destino na resolución definitiva.

O prazo, tanto para as reclamacións como para as renuncias, é do día 8 ao 17 de marzo, ambos incluídos.

As reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos ós que alude a base vixésima, podendo envialas, unha vez rexistradas, a:

Secundaria: Fax 981545484 ou correo electrónico: persoal.secundaria@edu.xunta.es