Estadías formativas en empresas

Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2017
Mér, 22/02/2017 - 13:40
Estadías formativas
Estadías formativas

Ata o vindeiro día 6 de marzo, está aberto o prazo de preinscrición da modalidade formativa  Estadías Formativas en Empresas. Esta convocatoria está dirixida unicamente ao profesorado funcionario de Formación Profesional inicial e de Artes plásticas e Deseño.

O profesorado substituto non pode participar nesta modalidade formativa. Os interinos si.

As Estadías Formativas brindan ao profesorado a oportunidade de actualizar os seus coñecementos e da realidade do seu sector, colaborando cunha empresa do seu ámbito profesional. Existen tres tipos:

Temporalización

O período de realización das estadías comprende dende o 17 de abril de 2017 ata o 8 de setembro, sen incluír o mes de agosto (agás casos excepcionais). Nese intervalo, o profesorado debe consensuar coa empresa o seu horario, dentro dos seguintes límites:

 • A duración mínima das estadías é un total de 40 horas e a duración máxima 160 horas.

 • Como mínimo as sesións diarias deben ser de 4 horas ininterrompidas e o máximo é de 8 horas.

 • Deben facerse como mínimo dúas sesións por semana.

 • A temporalización proposta non debe interferir coa das actividades lectivas. Deben facerse fóra do horario lectivo.

Solicitude

O profesorado interesado debe solicitar a súa participación a través de fprofe, no apartado GT,SP,PFAC,PFFP. Cada interesado/a deberá solicitar a súa preinscrición poñendo a modalidade na que está interesado, o CFR ou CAFI da súa área xeográfica, e premendo no botón Presentar.

É importante decatarse que o botón de gravar só serve para almacenar unha copia de borrador, pero non se completa a solicitude de preinscrición ata premer en Presentar.

Posteriormente e sempre tras o remate do prazo de preinscrición a persoa interesada deberá entregar no CFR ou CAFI correspondente, a solicitude de inscrición segundo o modelo que se pode descargar do seguinte enderezo.

http://www.edu.xunta.es/fp/estadias-formativas-en-empresa

 

 1. O prazo para facer a preinscrición é ata o próximo día 6 de febreiro (incluído).

 2. O prazo para entregar a inscrición no CFR ou CAFI correspondente é ata o próximo día 20 de marzo (incluído).

 3. Nos últimos días do mes de marzo publicarase no apartado de Estadías formativas da páxina web da Subdirección xeral de FP, a listaxe de solicitudes seleccionadas para realizar as estadías e o importe da axuda concedida para a mesma.

 4. Por último, os asesores de formación de profesorado, porase en contacto cos beneficiarios/as para ofrecerlles asesoramento.

Certificación

Ao termo de cada estadía, o profesorado participante deberá entregar ao asesor/a de formación que o asesore e a través de fprofe:

 • unha memoria final, resumindo a súa experiencia.

 • unha actividade de aplicación directa na aula, na que aplique o aprendido no ensino dalgún módulo con atribución para a súa especialidade.

 • Unha declaración responsable de posuír, como autores/as, plenos dereitos de divulgación e publicación, reprodución, distribución, comunicación pública e transformación sobre a totalidade dos materiais presentados, e de que estes non estean comercializados.

 • Os xustificantes dos gastos de desprazamento: billetes, tíckets etc.

Tras o remate da presente convocatoria de estadías formativas, a Comisión de selección avaliará a documentación e informes presentados e decidirá o número de horas de formación que deberán certificarse por cada estadía, cun máximo de 3 horas de formación por cada 10 horas de estadía. Por exemplo, para o caso dunha estadía de 160 horas, como máximo poderán certificarse 160x0,3 = 48 horas.

Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/estadias-formativas-en-empresa