Encontre a súa información...

Gastos de funcionamento

Contratación de gasóleo C para calefacción dos centros

AVISO: Lémbrase aos centros que unicamente se poden solicitar orzamentos e realizar encargos ás empresas adxudicatarias de cada lote.