Orde pola que se regula o procedemento de avaliación das direccións dos centros docentes públicos

Xov, 23/12/2010 - 14:30

Xúntase a Orde do  21 de decembro de 2010 pola que se regula o procedemento de avaliación das direccións dos centros docentes públicos nos que se imparten algunha das ensinanzas reguladas na Lei Orgánica de Educación