Título node Learning object

Proxecto IncluyE+D: atención a alumnos con necesidades educativas especiais por motivo de discapacidade
Ven, 08/04/2016 - 12:37
Cartel do proxecto IncluyE+D

INCLUSIÓN

A educación inclusiva e de calidade implica a obriga, por parte das Administracións Públicas, de asegurar que a cada nena ou neno con discapacidade se lle proporciona a asistencia apropiada, dacordo coa súa idade e discapacidade, para poder exercer axeitadamente o seu dereito.

É preciso promover a igualdade real de oportunidades do alumnado con necesidades educativas especiais por motivos de discapacidade.

COGAMI-COCEMFE recoñece o esforzo e o grande traballo que realizan os centros educativos e as/os súas/seus profesionais, e entende que a educación, para que realmente sexa inclusiva, debe promover que os centros estean orientados a atender á diversidade, e eliminar os obstáculos e barreiras para a participación plena e o máximo aproveitamento escolar das/os alumnas/os con discapacidade, e deben enfocarse a:

 • Seren centros informados e sensibilizados respecto á discapacidade que presentan as/os alumnas/os e as súas necesidades específicas.
 • Seren centros que se actualicen de xeito permanente, en función de dar respostas eficientes a estas/es alumnas/os.
 • Seren centros que traballen de xeito cercano coas familias.
 • Seren centros que procuren a colaboración con outras entidades especializadas da sociedade civil que poidan prestarlles apoios e colaboración na atención a esas necesidades educativas especiais.
 • Seren centros, en definitiva, que asuman de xeito proactivo na súa estratexia a inclusión das persoas con discapacidade dende un enfoque de dereitos.

OBXECTIVO DO PROXECTO

Promover a igualdade real de oportunidades do alumnado con necesidades educativas especiais por motivos de discapacidade, mediante unha atención de alta intensidade á diversidade e ás necesidades educativas especiais, e remover os obstáculos que dificultan o seu desenvolvemento escolar, con especial apoio e incidencia no uso das TIC.

COMO

COGAMI-COCEMFE pón a disposición dos centros educativos, e en plena colaboración con eles, axentes facilitadores para promover a igualdade real de oportunidades e a atención á diversidade no caso de persoas con discapacidade, e remover as barreiras e obstáculos que se detecten coa fin de mellorar o desempeño curricular das/os alumnas/os, a participación social e a integración máxima posible coas/cos súas/seus compañeiras/os.

CARTEIRA DE SERVIZOS

Para isto COGAMI-COCEMFE, a petición dos centros educativos e/ou das familias, promoverá accións para proporcionar na medida da súa dispoñibilidade:

 • Accións de reforzo escolar.
 • Formación no uso accesible das tecnoloxías.
 • Actividades extraescolares.
 • Asesoramento na valoración e/ou empréstimo de tecnoloxías de apoio, e da información e a comunicación.
 • Información/formación e/ou asesoramento en materia de discapacidade e accesibilidade ao profesorado, familias e asociacións de nais e pais.
 • Creación dunha “Rede de Centros Educativos Amigos da Discapacidade”.

Para máis información, contactar con: