Relación definitiva de habilitacións concedidas e denegadas a funcionarios do Corpo de mestres na reunión da comisión de habilitación de Pontevedra correspondente ao mes de outubro de 2010

Xov, 02/12/2010 - 08:31

Xúntase a relación definitiva de habilitacións concedidas e denegadas da provincia de Pontevedra.

Contra a presente resolución os interesados poderán interpoñer recurso de alzada diante do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a contar dende o día seguinte á data da súa publicación, conforme ao disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Menú Advertisement

Habilitacións

Sen términos