Relación provisional de habilitacións concedidas e denegadas da provincia de Lugo

Mér, 03/11/2010 - 13:57

Xúntase a Relación provisional de habilitacións concedidas e denegadas da provincia de Lugo

Contra esta resolución provisional os interesados poderán presentar reclamación ante esta mesma Comisión, no prazo de dez (10) días, contados desde o día seguinte da publicación, conforme co disposto na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e as súas modificacións.

Menú Advertisement

Habilitacións

Sen términos