Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolucións definitivas de habilitacións de profesorado de centros privados na provincia de Lugo

Mér, 22/09/2010 - 16:10

Xúntanse as listaxes definitivas de habilitacións (concedidas e denegadas) de profesorado de centros privados da provincia de Lugo e os motivos da súa denegación.

Contra as habilitacións denegadas na presente acta poderá interpoñer recurso de alzada ante o Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao desta data, segundo o artigo 114 da Lei 30/1992, do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. A resolución da Consellería esgota a vía administrativa e poderá ser obxecto de recurso ante a xurisdición contencioso administrativa.