Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Anuncio do 10 setembro de 2014 polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe

Mar, 16/09/2014 - 08:45

Xúntase o Anuncio do 10 setembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe.

Xúntase a Corrección de erros.- Anuncio do 10 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do  prazo para solicitar prazas de interinidades  e substitución no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe.

Requisitos dos candidatos e candidatas:

 • Titulacións esixidas
  • Título de mestre ou título de grao correspondiente na especialidade de audición e linguaxe
  • Título de profesor de educación xeral básica na especialidade de audición e linguaxe
  • Título de mestre de ensino primario na especialidade de audición e linguaxe
  • Título de mestre ou título de grao correspondente e diplomado en logopedia
  • Título de mestre ou título de grao correspondente que habilite para o exercicio da profesión regulada de logopedia
    
 • Ter superado o curso Celga 4 de lingua galega ou ter a validación equivalente.

O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos esixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia e poderanse presentar en calquera rexistro oficial ou en calquera das dependencias a que alude o artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. No caso de que se optase por presentar a solicitude nunha oficina de Correos, farase en sobre aberto, para que a instancia sexa datada e selada polo funcionario de Correos antes de ser certificada.