Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2014/2015 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, profesorado desprazado por falta de horario, comisións de servizos...

Xov, 19/06/2014 - 08:45

Xúntase a Orde do 10 de xuño de 2014 pola que se ditan normas para o vindeiro curso académico 2014/15 para a adxudicación de destino provisional ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concellaría, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral; ao persoal interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo
activo.

  • O prazo será de vinte (20) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia.