Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación

Lun, 14/04/2014 - 09:30

Xúntase a Resolución do 1 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Admiministración educativa e inspectores de educación, convocado pola Orde do 16 de outubro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de novembro).