Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución definitiva da convocatoria dos premios ás boas prácticas de innovación educativa desenvolvidas durante o curso 2012/2013

Mar, 31/12/2013 - 14:05

Xúntase a Resolución definitiva da convocatoria dos premios ás boas prácticas de innovación educativa desenvolvidas durante o curso 2012-2013.

Contra esta resolución, que porá fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor un recurso de alzada ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación, segundo o disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992.