Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución definitiva dos centros seleccionados para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2013/2014

Xov, 24/10/2013 - 14:36

Xúntase a listaxe definitiva dos centros seleccionados para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2013/2014 tal e como se establece no artigo 10 da Resolución de 24 de maio de 2013 que regula o Plan Proxecta.

Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 107.1, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou, directamente, recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme os artigos 10, 14 e 46.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.