Orde para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2010/2011, entre profesorado dos corpos de PES, PT, EOI,......., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

Xov, 17/06/2010 - 10:57

Orde do 14 de xuño de 2010 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2010/2011, entre profesorado dos corpos de catedráticos e de profesorado de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticas e catedráticos e profesorado de escolas oficiais de idiomas, profesorado de música e artes escénicas, catedráticas e catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lles conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, o persoal opositor do ano 2010, interinas, interinos, substitutas e substitutos e o persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.