A Consellería de Cultura e Educación lembra que a LOMCE, aprobada hoxe no Congreso, reafirma a equivalencia co grao universitario dos títulos das ensinanzas artísticas superiores
O texto legal solventa o problema xerado pola anterior administración educativa socialista
A Xunta planea potenciar estas ensinanzas artísticas superiores na procura da excelencia e non contempla a súa adscrición universitaria
Xov, 10/10/2013 - 17:31
A Consellería de Cultura e Educación lembra que a LOMCE, aprobada hoxe no Congre
A Consellería de Cultura e Educación lembra que a LOMCE, aprobada hoxe no Congreso, reafirma a equivalencia co grao universitario dos títulos das ensinanzas artísticas superiores

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria quere salientar que a aprobación hoxe da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) reafirma a equivalencia co grao universitario dos títulos obtidos nas ensinanzas artísticas superiores. O texto, aprobado hoxe no Congreso dos Deputados solventa un problema xerado pola anterior administración educativa socialista. De feito, foi o Real Decreto 1614/2009, do 26 de outubro, elaborado polo goberno do PSOE, anulado parcialmente polo Tribunal Supremo, o que creou a confusión coa denominación da titulación de “grao” aplicada a estas ensinanzas modificando o título establecido na LOE: título superior equivalente ao título universitario de diplomado ou título de grao equivalente. 

A LOMCE vén a reforzar agora o carácter destas ensinanzas superiores equivalentes ao título de grao ao establecer que “os alumnos que superen os estudios de ensinanzas artísticas superiores obterán o Título Superior que queda incluído a todos os efectos no nivel 2 do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior, e será equivalente ao título universitario de grao. Sempre que a normativa aplicable esixa estar en posesión do título universitario de Grao, entenderase que cumpre este requisito quen estea en posesión do correspondente Título Superior.”

Aposta pola mellora e a excelencia

Consecuentemente, a Consellería de Cultura e Educación non só non vai renunciar a seguir xestionando as escolas artísticas superiores, senón que vai seguir traballando para incrementar a calidade das ensinanzas que nelas se imparten, co fin de que, na procura da excelencia, os seus titulados acaden a mellor das cualificacións para afrontar o mundo laboral.

A Consellería rexeita, pois, a posibilidade de adscrición destes centros á Universidade –xa que, ademais, conlevaría graves inconvenientes, mesmo para o seu profesorado-, e anuncia que seguirá impartindo estas ensinanzas no marco que establece a LOMCE, sen prexuízo de que se poidan convir fórmulas de colaboración coas universidades para desenvolver estudos de posgrao neste ámbito. A estes efectos, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ten previsto asinar un convenio coa ACSUG, para o seguimento e a acreditación das ensinanzas artísticas superiores que se impartan na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo ao que se establece no marco europeo de educación superior.

Oito centros en Galicia

Cómpre sinalar que na Comunidade Autónoma Galega están plenamente desenvolvidas as ensinanzas artísticas superiores que contan con 8 centros específicos, así como coa dotación de persoal docente pertencente aos corpos de ensinanzas artísticas. Trátase dos centros onde se imparten estudos superiores de música (A Coruña e Vigo), estudos superiores de arte dramática (Vigo), estudos superiores de deseño (A Coruña, Santiago, Lugo e Ourense) e estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais (Pontevedra).

Estudos de conservación e restauración

Ao estar garantida a absoluta seguridade xurídica para o alumnado que está a cursar estas ensinanzas, a Consellería de Cultura e Educación non se explica a existencia da campaña de desinformación e mobilizacións desatada dende a Escola Superior de Conservación e Restauración de bens Culturais de Galicia, con sede en Pontevedra, respecto da titulación que obterá o alumnado ao rematar o presente curso académico, xa que recibirá o título superior de conservación e restauración de bens culturais, equivalente ao título de grao, tal como se establece na LOE e se reforza na LOMCE hoxe aprobada.

A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia foi creada polo Decreto 352/1991, do 17 de outubro, e ven impartindo, con alto nivel de calidade, as especialidades de arqueoloxía, escultura e pintura, sendo das primeiras escolas desta modalidade no conxunto do estado. Neste curso académico, 2013-2014, estase a implantar o cuarto curso correspondente ao plan LOE; e o alumnado que remate este curso obterá, por primeira vez, un título equivalente a grao, xa que, como se dixo, a titulación que se obtiña ata agora era equivalente a diplomado. A gran demanda para realizar este cuarto curso, levou a un incremento na matrícula dun 79%, pasando dos 53 alumnos que cursaron estas ensinanzas o pasado curso académico, 2012-2013, aos 95 actualmente matriculados; o que pon de manifesto a boa valoración que fai o alumnado destas ensinanzas e o valor do novo título equivalente ao universitario de grao.

Polo demais, en España, existen un total de 13 escolas públicas non universitarias de conservación e restauración de bens culturais que imparten estas ensinanzas superiores, e 7 universidades que ofertan ensinanzas de conservación e restauración de bens culturais como títulos de grao. Non hai constancia da existencia de escolas públicas de conservación e restauración de bens culturais adscritas a universidades, e nalgunha Comunidade Autónoma coexisten ambas ofertas.