Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Proxecto de Decreto polo que se modifica o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia

Mér, 25/09/2013 - 10:00

Xúntase o Proxecto de Decreto polo que se modifica o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia.

A Secretaría Xeral de Universidades no exercicio das súas competencias e de acordo co establecido no parágrafo 3 do artigo 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación co disposto no artigo 9 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, inicia o trámite de información pública do anteproxecto de Decreto polo que se modifica o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia, mediante a súa exposición na páxina web desta consellería, durante un período de quince días hábiles.

As suxestións ou recomendacións recibidas serán tidas en conta polo órgano encargado da redacción do texto, que poderá asumilas ou rexeitalas a través dun informe final, no cal cada unha recibirá unha resposta razoada, agás nos casos de recoñecida e notoria urxencia, nos que a resposta poderá ser común para todas aquelas suxestións que formulen cuestións substancialmente iguais.

Información pública: dende o 25 de setembro ata o 14 de outubro de 2013.

Forma de remisión das suxestións: por vía telemática a través do correo electrónico suxestions.sxu@edu.xunta.es.

As persoas que desexen presentar unha suxestión deberán facilitar os seguintes datos: Nome e apelidos, DNI e correo electrónico