Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación definitiva de destinos para o curso 2013/2014, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

Mér, 11/09/2013 - 13:35

Publicada a Adxudicación definitiva de destinos para o curso 2013/2014, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

Xúntase a Resolución do 11 de setembro de 2013, de al de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destino provisional para o curso académico 2013/14 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo naComunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Xúntanse as Instrucións para a toma de posesión do profesorado  que obtivo destino na adxudicación definitiva de destinos provisionais  para o curso 2013-2014 dos corpos de PES, PT, EOI, EAA e OA e CMUS