Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta Consellería (2013)

Mar, 10/09/2013 - 08:20

Xúntase a Orde do 2 de setembro de 2013 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre funcionarios de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.