Preguntas frecuentes

Contratos programa

1. Que centros poden participar?

Só centros públicos dependentes desta consellería (EEI, CRA, CEIP, CEE, CEP, CPI, CIFP, EPAPU e IES).

2. Cantas actuacións se poden incluír nun mesmo programa?

Entre 1 e 9.

Este curso as actuacións 1 e 9 serán impartidas unicamente por docentes externos e sufragada, polo Fondo Social Europeo. A actuación 9 deixa de dirixirse á FP básica centrándose en 3º e 4º da ESO.

3. Cando remata o prazo para presentar as solicitudes e o proxecto da convocatoria 2019/20?

O prazo rematará o 25 de outubro de 2019.

4. Como se solicita a participación?

Primeiro, introducindo os datos na aplicación informática habilitada para tal fin. Terá acceso á creación da solicitude a persoa responsable da dirección do centro.

Para acceder ao formulario de solicitude, debe premer o botón SOLICITAR situado na parte inferior esquerda da páxina. Logo, introducir os datos que se requiren referentes ao claustro e consello e premer o botón CREAR. A continuación seleccionar as modalidades (actuacións) que pretende desenvolver o centro no seu plan de mellora. Premer novamente en GARDAR e, seguidamente, pulsar PRESENTAR E EDITAR O PROXECTO. Deste xeito, abrirase unha nova páxina onde deberá cubrir todos os campos obrigatorios das modalidades solicitadas.

Non esqueza ir gardando os datos para evitar perdelos no caso de que caduque a sesión.

5. Que documentación ten que custodiar o centro?

a) A documentación que xera a aplicación en pdf, logo de introducir os datos solicitados, e que deberá selar, asinar e custodiar no centro é a seguinte:

  • Anexo I (solicitude)

  • Anexo II (aprobación do consello escolar/consello social)

  • Anexo III (aprobación do claustro)

Non é preciso enviala por ningunha vía (correo electrónico, correo ordinario, Rexistro...).

b) Toda a derivada do cofinanciamento polo PO do Fondo Social Europeo 2014-2020.

6. Onde se publicará a información da Resolución desta convocatoria?

Na sección de Anuncios do portal educativo e no sitio web de contratos-programa.

7. Como se pode realizar unha reclamación?

Unha vez rematado o proceso de selección dos plans e realizada a concreción dos contratos-programa, a comisión fará pública a resolución provisoria, que se difundirá no portal educativo (http://www.edu.xunta.gal/portal/).

A publicación da resolución provisional abrirá un prazo de cinco días hábiles para efectuar reclamacións ou renuncias que deberán presentarse no enderezo electrónico programaseducativos@edu.xunta.es

Transcorrido este prazo, unha vez estudadas e, se é o caso, atendidas as mencionadas reclamacións e/ou renuncias, a comisión seleccionadora elevará a proposta definitiva á persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que resolverá a relación final dos plans seleccionados.

8. Como se pode renunciar despois de realizar unha solicitude?

As renuncias realizaranse a través dunha certificación da dirección do centro na que figure de xeito explícito a renuncia á concesión do contrato-programa e, se é o caso, as causas que motivan esta renuncia. Deberán remitirse ao enderezo electrónico programaseducativos@edu.xunta.es

9. Quen elabora o plan de mellora que se vai desenvolver?

O equipo directivo.

10. Que duración ten o contrato-programa?

O curso escolar para o que se convoca, isto é, 2019/20.

11. Ten algún tipo de recoñecemento a participación do profesorado participante nos contratos-programa?

Certificarase como actividade de innovación educativa (20 h) para o profesorado do centro que participe directamente no desenvolvemento das actuacións. Emitirase unha única certificación independentemente do número de actuacións nas que se participe e do rol que se desempeñe nelas.

O profesorado externo ao centro non recibirá certificación de innovación educativa.

Identificaranse e difundiranse as boas prácticas que se leven adiante ao abeiro dos contratos-programa.

12. Contarán os centros educativos con recursos extraordinarios para o desenvolvemento do programa?

Poderán contar con recursos humanos para as actuacións 1 (REFÓRZA-T) e 9 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO).

No caso do REFÓRZA-T, as clases serán impartidas unicamente por un docente externo de ensino primario a media xornada (14 horas) para a atención educativa de 2 grupos, con carácter xeral, dentro da dispoñibilidade orzamentaria.

No caso da actuación 9 as clases serán impartidas unicamente por un docente externo de ensino secundario do ámbito solicitado a media xornada (10 horas) para o reforzo de 2 grupos, con carácter xeral, dentro da dispoñibilidade orzamentaria. Só se concederá 1 docente externo por centro para dous grupos do mesmo ámbito de coñecemento.

Ademais, poderán contar con recursos económicos extraordinarios -gastos de funcionamento- para cada unha das actuacións contratadas en función das necesidades detectadas polo centro.

Nas actuacións 1 (REFÓRZA-T) e 9 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO) gratificarase economicamente ao profesorado do centro que desenvolva labores de coordinación destas actuacións.

13. Xustificación das axudas recibidas para o curso 2019/20.

As axudas económicas recibidas a través de contratos-programa xustificaranse a través da aplicación XECOCENTROS, e consonte os procedementos establecidos como consecuencia do finanzamento polo PO do FSE 2014-20.

14. Memoria das actuacións desenvolvidas no curso 2019/20.

Tras o remate do programa, os centros participantes deberán cubrir na aplicación informática a memoria das actuacións desenvolvidas en contratos-programa, tal como establece a convocatoria no apartado 15.5. A memoria deberá incorporar (a través de ligazóns, imaxes ...) mostras do produto final acadado que permitan constatar o desenvolvemento axeitado do plan. Non será necesario enviar a memoria por ningún outro medio.

Nas actuacións 1 e 9 será obrigatorio cubrir os indicadores propios do FSE.

15. Sobre a figura da persoa coordinadora:

Todas as actuacións de contratos-programa son susceptibles de ter asignados labores de coordinación a un docente do centro, que asumirá a responsabilidade de manter as canles de comunicación entre os docentes que participan na actuación. Pero só as persoas que coordinen as actuacións 1 e 9 terán dereito á retribución dun máximo de 2 h semanais, se as fixer, e á certificación correspondente.

Na aplicación informática, as únicas actuacións que identifican a figura de "coordinador/a" son a 1 (REFÓRZA-T) e a 9 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO) debido á súa retribución diferenciada do resto dos docentes.

Para os efectos de certificación, non se establecerán diferenzas entre docente e coordinador/a no desenvolvemento de ningunha das actuacións.

16. Sobre a constitución de grupos na actuación 1 (REFÓRZA-T).

Con carácter xeral constituiranse un mínimo de 2 grupos e un máximo de 3, de entre 10 e 15 alumnos/as, para un (1) único docente externo para cada centro (nesta convocatoria non se contempla a posibilidade de compartir docente con outros centros). No caso dos centros que teñan dificultades para constituír dous grupos, poderán solicitar só 1. Estas solicitudes deberán ser valoradas e aprobadas pola Comisión de selección.

Cada grupo de alumnos e de alumnas recibirá 4 h semanais de reforzo fóra do seu horario lectivo, 2 días á semana (preferiblemente en días alternos; exemplo: luns e mércores, de 16.00 a 18.00 h).

Este alumnado estará identificado con nome, apelidos e DNI, nivel educativo, ou no seu defecto, o código XADE, e só poderá darse de baixa do programa por motivos debidamente xustificados.

17. Sobre o docente externo da actuación 1 (REFÓRZA-T).

O docente externo proporcionarase a través dos chamamentos ordinarios de substitucións da lista de mestres de primaria.

O docente externo a media xornada impartirá 4 horas de docencia en cada grupo, debendo cubrir o resto das horas (ata 14 horas) con reforzo educativo na aula dentro do horario lectivo exclusivamente para alumnado de 5º ou 6º de E. Primaria, ou 1º ou 2º de ESO, priorizando o alumnado  beneficiario do programa destes mesmos niveis educativos.

O docente externo non forma parte do claustro, polo tanto non ten a obriga de asistir ás súas xuntanzas. Así e todo, se o centro o considera conveniente, pode acordar a súa participación e solicitar o seu consello nos órganos que considere oportuno.

No caso de que se solicite un docente especialista en lingua estranxeira, durante o horario lectivo a actividade docente centrarase no apoio a ese idioma. En horario non lectivo, poderá complementarse o apoio á lingua estranxeira co reforzo das destrezas básicas que ese alumnado necesite.

18. Sobre a constitución de grupos na actuación 9 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO).

Constituiranse, con carácter xeral, 2 grupos, de entre 5 e 10 alumnos/as, para un (1) único docente externo para cada centro (nesta convocatoria non se contempla a posibilidade de compartir docente con outros centros). Cada grupo de alumnos e de alumnas recibirá 4 h semanais de reforzo fóra do seu horario lectivo, 2 días á semana (preferiblemente en días alternos; exemplo: luns e mércores, de 16.00 a 18.00 h). Os dous grupos deberán ser do mesmo ámbito de coñecemento solicitado polo centro. No caso dos centros que teñan dificultades para constituír dous grupos, poderán solicitar só 1. Estas solicitudes deberán ser valoradas e aprobadas pola Comisión de selección.

19. Sobre o docente externo da actuación 9 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO).

O docente externo proporcionarase a través dos chamamentos ordinarios de substitucións da lista de docentes de secundaria.

O docente externo a media xornada impartirá 4 horas de docencia en cada grupo do ámbito de coñecemento solicitado polo centro, debendo cubrir o resto das horas (ata 10 horas) con reforzo educativo na aula dentro do horario lectivo para alumnado de ESO, priorizando o alumnado beneficiario do programa.

20. Sobre a aplicación informática:

Onde está a aplicación? Nesta ligazón.

É necesario utilizala? Si. É imprescindible porque toda a xestión da convocatoria se desenvolve a través dela.

Quen pode introducir os datos na aplicación? A dirección do centro.

Hai que presentar unha solicitude por cada actuación? Non. Cada centro presentará unha única solicitude, independentemente do número de actuacións que solicite.

Podo realizar modificacións sobre a solicitude? Si, sempre dentro do prazo de solicitude establecido na convocatoria. Con todo, cómpre ter a precaución de gardar os cambios e xerar e custodiar no centro a última solicitude xerada.

Os cadros de texto teñen unha extensión limitada? Si, todos. Cómpre ter a precaución de introducir o texto das caixas sen exceder a capacidade destas. Recomendamos que empreguen o bloc de notas ou o Wordpad (para que limpe o texto oculto, que ocupa caracteres innecesariamente) e logo copien ese texto en Word, que permite contar o número de caracteres.

Son definitivos os datos que introduzo no programa? Non. O programa poderase ir completando nos prazos que determine a Asesoría de Programas Educativos co fin de axustar o número de grupos, o número de alumnos por grupo, os indicadores...

21. Sobre o desenvolvemento do REFÓRZA-T e da actuación Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO:

Que hai que facer cando as persoas que o desenvolven (docente externo ou coordinador/a) están de baixa? O centro debe cubrir a baixa da persoa coordinadora coa colaboración doutros membros do claustro, co fin de non interromper o programa. De ser este o caso, deberán comunicalo a esta asesoría para dar de alta na aplicación os/as substitutos/as.

No caso de ausencia do docente externo, procederase do mesmo xeito  que con calquera outro docente do centro.

22. Sobre o uso de transporte para as liñas 1 e 9 dos contratos-programa.

O alumnado obxecto de actuación das liñas 1 e 9 dos contratos-programa poderá beneficiarse do transporte escolar, no caso de ser usuario lexítimo deste servizo, nas condicións establecidas na INSTRUCIÓN 4/2019 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar 2019/20.

Os contratos do servizo de transporte referidos a este programa xestionaranse dende o centro, a través da dirección deste, coa empresa adxudicataria, respectando a normativa correspondente.

Todo o persoal docente e non docente que atenda alumnado deberá contar coa certificación de antecedentes regulada polo artigo 13.5 da lei orgánica 1/1996, de protección xurídica do menor (BOE nº 15 do 17 de xaneiro), modificada pola lei 26/2015 do 28 de xullo, de modificación de protección á infancia e á adolescencia (BOE nº 180, do 29 de xuño).

23. Compromiso de participación nas liñas 1 e 9 dos contratos-programa.

Para a participación do alumnado nas liñas 1 e 9 dos contratos-programa requerirase un documento que recolla a autorización e o compromiso de permanencia no programa, asinado polos titores legais e/ou representantes do alumnado. Pode acceder ao modelo no apartado Documentación.

24. Identificación e rexistro do alumnado participante nas liñas 1 e 9 dos contratos-programa.

Os centros solicitantes desta liña identificarán o alumnado participante mediante o DNI ou, no seu defecto, o código XADE na aplicación de contratos-programa se a Administración educativa así o require.

Así mesmo, deberán rexistrar diariamente a asistencia do alumnado e profesorado participantes. Estas fichas de rexistro quedarán arquivadas no centro a disposición da Administración educativa.

25. Incorporación de profesorado participante en contratos-programa.

O profesorado que participe activamente nas distintas modalidades de contratos-programa será incorporado na aplicación pola persoa directora do centro, que é quen acredita dita participación.

26. Elementos de comunicación.

Toda a documentación referida ás actuacións 1 (REFÓRZA-T) e 9 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO) debe levar a imaxe identificativa do Fondo Social Europeo co texto "O FSE inviste no teu futuro".

27. Cando hai que cubrir os indicadores do Fondo Social Europeo?

Cómpre cubrir os indicadores do FSE no momento de facer a memoria, non no proxecto. 

28. Sobre gastos de funcionamento de todas as actuacións. Non se contempla o financiamento de: obras e equipamento, mobiliario, reparacións, software, comedor, intercambios escolares, material inventariable obxecto de dotación por parte da Consellería de Educación, gastos asociados a outros plans ou programas promovidos pola Consellería (apartado 6.1 da Resolución), viaxes de ocio (só desprazamentos para actividades directamente vencelladas aos programas) e outros gastos inxustificados e así valorados pola Comisión de selección.