Preguntas frecuentes

Contratos programa

1. Que centros poden participar?

Só centros públicos dependentes desta consellería (EEI, CRA, CEIP, CEE, CEP, CPI, CIFP, EPAPU e IES).

2. Cantas actuacións se poden incluír nun mesmo programa?

Entre 1 e 7.

3. Cando remata o prazo para presentar as solicitudes e o proxecto da convocatoria 2017/18?

O prazo rematará o 22 de novembro de 2017.

4. Como se solicita a participación?

Primeiro, introducindo os datos na aplicación informática habilitada para tal fin. Terá acceso á creación da solicitude a persoa responsable da dirección do centro.

Para acceder ao formulario de solicitude, debe premer o botón SOLICITAR situado na parte inferior esquerda da páxina. Logo, introducir os datos que se requiren referentes ao claustro e consello e premer o botón CREAR. A continuación seleccionar as modalidades (actuacións) que pretende desenvolver o centro no seu plan de mellora. Premer novamente en GARDAR e, seguidamente, pulsar PRESENTAR E EDITAR O PROXECTO. Deste xeito, abrirase unha nova páxina onde deberá cubrir todos os campos obrigatorios das modalidades solicitadas.

Non esqueza ir gardando os datos para evitar perdelos no caso de que caduque a sesión.

5. Que documentación ten que custodiar o centro?

A documentación que xera a aplicación en pdf, logo de introducir os datos solicitados, e que deberá selar, asinar e custodiar no centro é a seguinte:

  • Anexo I (solicitude)

  • Anexo II (aprobación do consello escolar/consello social)

  • Anexo III (aprobación do claustro)

Non é preciso enviala por ningunha vía (correo electrónico, correo ordinario, Rexistro...).

6. Onde se publicará a información da Resolución desta convocatoria?

Na sección de Anuncios do portal educativo e no sitio web de contratos-programa.

7. Como se pode realizar unha reclamación?

Unha vez rematado o proceso de selección dos plans e realizada a concreción dos contratos-programa, a comisión fará pública a resolución provisoria, que se difundirá no portal educativo (http://www.edu.xunta.gal/portal).

A publicación da resolución provisional abrirá un prazo de cinco días hábiles para efectuar reclamacións ou renuncias que deberán presentarse no enderezo electrónico programaseducativos@edu.xunta.es.

Transcorrido este prazo, unha vez estudadas e, se é o caso, atendidas as mencionadas reclamacións e/ou renuncias, a comisión seleccionadora elevará a proposta definitiva á persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que resolverá a relación final dos plans seleccionados.

8. Como se pode renunciar despois de realizar unha solicitude?

As renuncias realizaranse a través dunha certificación da Dirección do centro na que figure de xeito explícito a renuncia á concesión do contrato-programa e, se é o caso, as causas que motivan esta renuncia. Deberán remitirse ao enderezo electrónico programaseducativos@edu.xunta.es.

9. Quen elabora o plan de mellora que se vai desenvolver?

O equipo directivo.

10. Que duración ten o contrato-programa?

O curso escolar para o que se convoca, isto é, 2017/18.

11. Ten algún tipo de recoñecemento a participación do profesorado participante nos contratos-programa?

Certificarase como actividade de innovación educativa (20 h) para o profesorado do centro que participe directamente no desenvolvemento das actuacións. O profesorado externo ao centro non recibirá certificación de innovación educativa.

Identificaranse e difundiranse as boas prácticas que se leven adiante ao abeiro dos contratos-programa.

12. Contarán os centros educativos con recursos extraordinarios para o desenvolvemento do programa?

Poderán contar con máis recursos humanos para as actuacións 1(PROA) e 7 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica). No caso do PROA, se as necesidades do centro o requiren, ofreceráselle a posibilidade de dispor dun docente externo a media xornada para a atención educativa de 2 grupos (excepcionalmente 3 se a planificación horaria o permite), dentro da dispoñibilidade orzamentaria.

No caso da actuación 7, se as necesidades do centro o requiren e dentro da dispoñibilidade orzamentaria, ofreceráselle a posibilidade de dispor dun docente externo de ensino secundario a media xornada para o reforzo de 2 grupos na mesma competencia. Só se concederá 1 docente externo por centro para dous grupos da mesma competencia. Priorizarase a competencia matemática.

Ademais, poderán contar con recursos económicos extraordinarios -gastos de funcionamento- para cada unha das actuacións contratadas en función das necesidades detectadas polo centro.

Nas actuacións 1 (PROA) e 7 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica) gratificarase economicamente o profesorado do centro que desenvolva labores de docencia e/ou coordinación desta actuación.

13. Xustificación das axudas recibidas para o curso 2017/18.

As axudas económicas recibidas a través de contratos-programa xustificaranse a través da aplicación XECOCENTROS.

14. Memoria das actuacións desenvolvidas no curso 2017/18.

Tras o remate do programa, os centros participantes deberán cubrir na aplicación informática a memoria das actuacións desenvolvidas en contratos-programa, tal como establece a convocatoria.

15. Sobre a figura da persoa coordinadora:

Todas as actuacións de contratos-programa son susceptibles de ter asignados labores de coordinación a un docente do centro, que asumirá a responsabilidade de manter as canles de comunicación entre os docentes que participan na actuación. Pero só as persoas que coordinen as actuacións 1 e 7 terán dereito á retribución dun máximo de 2 h semanais, se as fixer.

Na aplicación informática, as únicas actuacións que identifican a figura de "coordinador/a" son a 1 (PROA) e a 7 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica) debido á súa retribución diferenciada do resto dos docentes.

As persoas que coordinen as actuacións 1 e 7 poderán ser simultaneamente docentes destas actuacións; as dúas funcións serán retribuídas por separado.

Para os efectos de certificación, non se establecerán diferenzas entre docente e coordinador/a no desenvolvemento de ningunha das actuacións.

16. Sobre a constitución de grupos na actuación 1(PROA).

No caso de que o centro solicitante teña docentes do propio centro dispostos a asumir a carga docente, poderanse constituír ata un máximo de 4 grupos, de entre 10 e 15 alumnos/as.

Tamén existe a posibilidade de que algunha persoa docente dalgún centro da contorna que estea interesado/a asuma estas clases de PROA. Neste caso, convén que ambos os dous centros contacten coa Asesoría de Programas Educativos para informar deste feito.

No caso de que o centro solicitante non teña docentes propios dispostos a asumir a carga docente, pode solicitar:

  • un/unha docente externo/a a media xornada (para impartir docencia en 2/3 grupos, segundo dispoñibilidade horaria), ou

  • dous/dúas docentes externos/as a media xornada (para 4 grupos).

No caso de que o centro solicitante precise docente externo/a para 1 grupo de alumnos e de alumnas, existe a posibilidade de que poida compartir un/unha docente externo/a con algún outro centro da contorna que estea na mesma situación. Neste caso, ambos os dous centros deben poñerse en contacto e acordar os termos en que desenvolverán esa colaboración, como por exemplo o horario e as rutas de transporte escolar que poderían verse afectadas, se é o caso. Se optan por esta posibilidade, cómpre que consulten coa Asesoría de Programas Educativos.

Cada grupo de alumnos e de alumnas recibirá 4 h semanais de PROA fóra do seu horario lectivo, 2 días á semana (preferiblemente en días alternos; exemplo: luns e mércores, de 16.00 a 18.00 h). Pódese consultar coa Asesoría a posibilidade de facer un horario alternativo en caso de que o horario do centro non permita esta posibilidade.

17. Sobre o docente externo da actuación 1 (PROA).

O docente externo proporcionarase a través dos chamamentos ordinarios de substitucións da lista de mestres de primaria.

O docente externo a media xornada impartirá docencia:

  • en 2 grupos: 8 h lectivas + 2 h de coordinación coa persoa responsable do PROA + 4 h de apoio lectivo en horario escolar no centro (dedicación ao centro).

  • en 3 grupos: 12 h lectivas + 2 h de coordinación coa persoa responsable do PROA.

O docente externo non forma parte do claustro, polo tanto non ten a obriga de asistir ás súas xuntanzas. Así e todo, se o centro o considera conveniente, pode acordar a súa participación e solicitar o seu consello nos órganos que considere oportuno.

18. Sobre a constitución de grupos na actuación 7 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica).

No caso de que o centro solicitante teña docentes de ensino secundario do propio centro dispostos a asumir a carga docente, poderanse constituír ata un máximo de 4 grupos, de entre 5 e 10 alumnos/as.

No caso de que o centro solicitante non teña docentes do claustro dispostos a asumir a carga docente, pode solicitar un/unha docente externo/a a media xornada para impartir docencia en 2 grupos da mesma competencia, priorizándose a competencia matemática.

Cada grupo de alumnos e de alumnas recibirá 4 h semanais de reforzo fóra do seu horario lectivo na competencia seleccionada, 2 días á semana (preferiblemente en días alternos; exemplo: luns e mércores, de 16.00 a 18.00 h).

19. Sobre o docente externo da actuación 7 (Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO e formación profesional básica).

O docente externo proporcionarase a través dos chamamentos ordinarios de substitucións da lista de profesorado de ensino secundario.

O docente externo a media xornada impartirá docencia en 2 grupos: 8 h lectivas + 2 h de coordinación.

20. Sobre a aplicación informática:

Onde está a aplicación? Nesta ligazón.

É necesario utilizala? Si. É imprescindible porque toda a xestión da convocatoria se desenvolve a través dela.

Quen pode introducir os datos na aplicación? Os membros do equipo directivo.

Hai que presentar unha solicitude por cada actuación? Non. Cada centro presentará unha única solicitude, independentemente do número de actuacións que solicite.

Podo realizar modificacións sobre a solicitude? Si, sempre dentro do prazo de presentación. Con todo, cómpre ter a precaución de gardar os cambios e xerar e custodiar no centro a última solicitude xerada.

Os cadros de texto teñen unha extensión limitada? Si, todos. Cómpre ter a precaución de introducir o texto das caixas sen exceder a capacidade destas. A nosa recomendación é que copien o texto que queiran pegar na caixa no bloc de notas ou no Wordpad (para que limpe o texto oculto, que ocupa caracteres innecesariamente) e logo copien ese texto en Word, que permite contar o número de caracteres (pódese facer no menú: Ferramentas > Contar palabras).

Son definitivos os datos que introduzo no programa? Non. O programa poderase ir completando nos prazos que determine a Asesoría de Programas Educativos co fin de axustar o número de grupos, o número de alumnos por grupo, a dispoñibilidade de docentes do centro...

21. Sobre o desenvolvemento do PROA:

Que hai que facer cando as persoas que o desenvolven (docente ou coordinador/a) están de baixa? O centro debe cubrir esa baixa coa colaboración doutros membros do claustro, co fin de non interromper o programa. De ser este o caso,deberán comunicalo a esta asesoría para dar de alta na aplicación os/as docentes substitutos/as.