FORMULARIO DE SOLICITUDE EN PRÉSTAMO DE EXPOSICIÓNS OU PEZAS DO FONDO PATRIMONIAL DO MUPEGA

Preferiblemente cubra todos os campos. Os que aparecen con asterisco son obrigatorios.

1. DATOS DO SOLICITANTE

Apelidos do solicitante

Nome do solicitante

NIF do solicitante

Rúa do solicitante

Localidade do solicitante

Provincia do solicitante

C.P. do solicitante

Teléfono do solicitante

Fax do solicitante

Correo electrónico do solicitante

2. INSTITUCIÓN

Nome da institución

Rúa da institución

Localidade da institución

Provincia da institución

C.P. da institución

Teléfono da institución

Fax da institución

Correo electrónico da institución

3. DATOS SOBRE O PRÉSTAMO

Período do préstamo:

4. COMPROMISOS

  • A solicitude debe facerse cunha antelación mínima de 15 días.
  • Achegar no momento da entrega das pezas unha copia do seguro integral das mesmas desde a recollida até a devolución no MUPEGA.
  • Indicación de procedencia das pezas que pertencen ao Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA), tanto na exposición como nos medios de divulgación que se empreguen por parte dos seus organizadores.
  • Devolver o material nas mesmas condicións que foi retirado  no lugar e prazo establecido.