FORMULARIO DE SOLICITUDE DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE EXPOSICIÓNS ITINERANTES

ESPAZO MUPEGA OU MICROESPAZO MUPEGA

Preferiblemente cubra todos os campos. Os que aparecen con asterisco son obrigatorios.

1. DATOS DO SOLICITANTE

Apelidos do solicitante

Nome do solicitante

NIF do solicitante

Nacionalidade do solicitante

Enderezo para notificación

Localidade do solicitante

Provincia do solicitante

C.P. do solicitante

Teléfono do solicitante

Fax do solicitante

Correo electrónico do solicitante

Nacionalidade do representado

NIF do representado

Enderezo para notificación ao representado

Localidade do representado

Provincia do representado

C.P. do representado

Teléfono do representado

Fax do representado

Correo electrónico do representado