Proxectos de formación da convocatoria 2017-2018. Resolución definitiva

Publicada a Resolución definitiva da comisión de selección de proxectos de formación para profesorado de Formación Profesional.

Contra a presente resolución poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122  da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O recurso poderá presentarse en calquera oficina de Rexistro da Xunta de Galicia ou do Portelo Único, ou por calquera das formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

No caso de presentar o recurso nunha oficina de correos, farase en sobre aberto para que as solicitudes sexan datadas e seladas polo funcionario correspondente e posteriormente proceder ao seu envío certificado.

Data de publicación: 16.01.2018