Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2017

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017. 10.03.2017

Prazo para realizar reclamacións: do 11 ao 15 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente entregala na sede onde está inscrito para realizar o procedemento ou por correo segundo o establecido.

Nas listaxes provisionais figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15024513 - CIFP Someso

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

27006528 - CIFP As Mercedes

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación