Acreditación de competencias. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter presentado a documentación de emenda no prazo establecido para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2014. 01.04.2014

Prazo para realizar reclamacións: do 2 ao 11 de abril de 2014, ámbolos dous incluídos.

Se vostede atopa algunha incidencia ou non está de acordo coas listaxes, debe realizar unha reclamación segundo o procedemento que se indica a continuación.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú<<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde entregou a súa solicitude.

Nas listaxes provisionais figurarán as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

15024513 - CIFP Someso

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

27006528 - As Mercedes

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe provisional de admitidos e excluídos

Listaxe provisional de persoas excluídas por non ter emendado a documentación