GaliciaSkills 2018. Competicións

Solucións de software para empresas

Familias profesionais:
Informática e comunicacións
Ciclos formativos:
Centros e alumnado participante:
CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel, Iván Rodríguez Salgueiros
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, Carlos Bello Pita
IES A Pinguela, Miguel Pérez Rodríguez
IES San Clemente, Adrián Rico Castro
Descrición da competición:

Dar resposta a un conxunto de problemas habituais en calquera empresa que precise traballar xestionando grandes cantidades de datos. Cumprirá almacenalos, interpretalos e transformalos usando tecnoloxías modernas e facilitando os cambios futuros.

O/a competidor/a elaborará un software que contribúa a unha mellora da produtividade da empresa e das súas posibilidades de adaptación aos cambios.

Xurado:
Presidente/a:
Roberto Romero Restrebada

Vogais:
Iván García García
Eva Pereira Loira
Germán Díez Rodríguez
María Luz Amaro Lois
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: