Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2015. 10.04.2015

Contra as listaxes definitivas publicadas vostede pode presentar recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria segundo o establecido nos Artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Pode empregar a aplicación para xerar o escrito de recurso no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma.

Nas listaxes definitivas figurarán as persoas solicitantes agrupadas sede, ciclo formativo, unidade de competencia e estado.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15024513 - CIFP Someso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

27006528 - As Mercedes

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter emendado a documentación