Convenio coa Fundación Laboral de la Construcción. Colaboración ensinanzas madeira, moble e cortiza

Asinado en Santiago de Compostela, a dezanove de setembro de dous mil dezaoito o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Laboral de la Construcción sobre a colaboración educativa nas ensinanzas da familia profesional de Madeira, moble e cortiza.

Temática: 
Impartición de ensinanzas