Convenio coa Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada

Asinado en En Santiago de Compostela, a vintecatro de novembro de dous mil cinco o Convenio entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada sobre a sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e especialmente nas da familia profesional Madeira e moble.

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: