ME07 - Iluminati

Familia profesional:
Comercio e márketing
Enerxía e auga
Centro educativo: CIFP As Mercedes, Lugo
Síntese da miniempresa:

Deseño, fabricación e comercialización de lámpadas led con diversos materiais sobrantes dos talleres de Enerxía e auga. A finalidade é ofrecer solucións innovadoras e creativas de decoración que acheguen unha iluminación eficiente para diferentes espazos comerciais ou domésticos, aproveitando ao mesmo tempo o materiais de refugallo.

Participantes:

Profesorado dos departamentos de Comercio e márketing, de Enerxía e auga e de Formación e orientación laboral.

Alumando de primeiro e de segundo curso do ciclo formativo de grao superior de Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica e alumnado de primeiro curso do ciclo formativo de grao superior de Xestión de vendas e espazos comerciais.

Coordinadora: Nuria Cadórniga Vega.

Acceda ao plano coa localización das miniempresas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia.