FP Innova 2019 Emprendemento

Miniempresas en FP Innova 2019

Situadas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Código Nome Familia profesional Centro coordinador
ME01 Bolos Sarón Fabricación mecánica IES Illa de Sarón
ME02 Grillz Design SLS Sanidade CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
ME03 Invernigal
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
IES Universidade Laboral
ME04 Sostyle Imaxe persoal CIFP Someso
ME05 Lagoa Xestión de Proxectos: EduSkp
ME06 Ya voy yo Administración e xestión IES María Sarmiento
ME07 Iluminati
Comercio e márketing
Enerxía e auga
CIFP As Mercedes
ME08 Arte Floral San Rosendo
Agraria
Hostalaría e turismo
IES Plurilingüe San Rosendo
ME09 Benestar Vexetal Biomondo Agraria IES Plurilingüe San Rosendo
ME10 Navia R3
ME11 Madémica Madeira, moble e cortiza CIFP Politécnico de Lugo
ME12 Vesmemais?
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
CIFP Politécnico de Lugo
ME13 Autoart.com Transporte e mantemento de vehículos CIFP Porta da Auga
ME14 Come Copy Hostalaría e turismo IES Sanxillao
ME15 Mocktails & Dreams Hostalaría e turismo IES Sanxillao
ME16 Parking Solucións
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
IES Lois Peña Novo
ME17 Tecnolife Galicia Informática e comunicacións IES Lois Peña Novo
ME18 Vixía
Informática e comunicacións
Transporte e mantemento de vehículos
IES Lois Peña Novo